Bažnyčios istorija

Vilniaus sekmininkų bažnyčios Naujasis gyvenimas pradžia galima laikyti Vilniaus evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenėje (toliau Vilniaus ETK), esančios Krivūlės g. 12, pradėtus rengti susirinkimus lietuvių kalba. Pirmasis susirinkimas įvyko 1983 m. gruodžio 4 d. Reguliarios pamaldos lietuvių kalba buvo pradėtos rengti apie 1991 m. sekmadieniais po rytinių pamaldų rusų kalba. Lietuvių grupei vadovavo Rimantas Kupstys, pamokslaudavo Boleslovas Kaženiauskas ir Aleksas Griliauskas. Pirmosiose lietuviškose pamaldose dalyvaudavo apie 15-20 žmonių.

1993 m. Vilniaus bažnyčios kartu organizavo Bily Greimo Billy Graham asociacijos evangelizacinį renginį, po kurio ši lietuvių grupė pradėjo rengti Biblijos valandėles, vedamas pagal International Correspondance Institute parengtą kursą "Krikščionio gyvenimas", į kurias ateidavo vis daugiau tikinčiųjų. Tų pačių metų vasarą, po evangelizacijos, surengtos Justiniškių mikrorajone 500 vietų palapinėje, lietuvių grupė iš Vilniaus ETK patalpų persikėlė į dabartinio Vilniaus statybininkų rengimo centro patalpas (Laisvės pr. 53), taip sudarydama sąlygas renginyje apsilankiusiems žmonėms geriau pažinti Dievą netoli jų gyvenamosios vietos organizuojamose Biblijos valandėlėse ir pamaldose. Imta rengti Viešpaties vakarienės pamaldas atskirai nuo Vilniaus ETK bendruomenės. Bendruomenė rinkosi šioje vietoje 2 metus. 1993-1995 m. Bažnyčia rengė palapinės evangelizacijas, suorganizavo tarptautinio krikščionių choro Continental Singers bei kitus evangelizacinius koncertus, platino krikščionišką literatūrą, surengė Džeims Dobson James Clayton Dobson vaizdajuosčių "Žvilgsnis į šeimą" peržiūrą, išbandė evangelizacijos metodą "Nuo durų link durų", tarnavo labdara neigaliųjų klubo "Likimas" nariams ir kitiems vargingiems žmonėms. 1994 m. gruodžio 4d. bažnyčios pastoriumi įšventintas Rimantas Kupstys. Jo žmona Emilija vadovavo šlovinimo grupei. Bažnyčios veikloje bei pamokslais talkino studentas iš Panevėžio Tomas Mačeliūnas.

1995 m. po antros Billy Graham'o asociacijos surengtos evangelizacijos, bažnyčios tarnystė persikėlė į Profsąjungų rūmus. Po šios evangelizacijos Biblijos studijų grupė ir bendruomenė pasipildė naujais nariais. Veikė nedidelė krikščioniškos literatūros biblioteka, buvo daromi pamokslų garso įrašai. Pamaldos vyko ankštose patalpose, todėl imta ieškoti tinkamesnės vietos susirinkimams.

1996 m. bažnyčia persikėlė į Fabijoniškėse esančias sporto klubo "Fabas" (S. Stanevičiaus 24) patalpas. Buvo rengiamos Biblijos studijos, evangelizaciniai renginiai. Klubo savininkas dažnai organizuodavo įvairius renginius, į kuriuos pakviesdavo ir tikinčiuosius. Derliaus šventėje, kuri vyko lauko estradoje, kartu su kitais kolektyvais dalyvavo ir Visagino bažnyčios "Atgimimas" šlovinimo grupė bei dramos būrelis. 1998 m. kovo 29d. bažnyčios pastoriumi pašvęstas Tomas Mačeliūnas, o Rimantas Kupstys, ankstesnysis bendruomenės vadovas, tų pačių metų Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos (toliau LETKS) suvažiavime išrinktas šios sąjungos vyskupu. Nepaisant naujų pareigų, jis liko tarnauti ir bažnyčioje pamokslais bei mokymu. Tarnystę rėmė JAV Dievo asamblėjos Assemblies of God misionieriai Robertas Makaizekas Robert MacIsaac ir Deividas Milsapsas David Millsaps, atvykę gyventi į Lietuvą su šeimomis, bei Vilniaus teologijos koledžo (toliau - VTK) studentai. Jie pamokslavo, dalyvavo šlovinimo grupės bei sekmadieninės mokyklos tarnystėje, namų grupių susirinkimuose. 1996-1998 m. bvo surengti kalėdiniai ir velykiniai vaidinimai, išleista bažnyčios šlovinimo tarnautojos Daivos Miežytės giesmių kasetė "Garbės žodis", pradėta garso ir vaizdo įrašų bei spaudos tarnsytė "Teostudija", kuri, deja, ilgainiui užgeso. Buvo suorganizuotas žinomo krikščioniškų giesmių autoriaus Gintauto Tautkaus koncertas, po kurio šešėlių teatro grupė pristatė Kristaus prisikėlimo istoriją spektaklyje "Čempionas" (pagal autorių Carman).

1998 m. rudenį bažnyčia persikėlė į kavinės "Naja" patalpas (Savanorių pr. 22). Bažnyčioje ėmė lankytis kiek daugiau žmonių, tarnavo keltas VTK studentų, tęsta kalėdinių ir velykinių vaidinimų spektaklių tradicija. Pradėjo veikti misionierių organizuojama tarnystė jaunimui. Bažnyčia kartu su kitomis Vilniaus sekmininkų bažnyčiomis nuo 1999 m. dalyvauja bendrose Kalėdų pamaldose. 2000 m. pradžioje suorganizuotas apsilankymas Pikeliškių šeimyniniuose vaikų globos namuose su dovanomis ir dovanėlės iš tarptautinio projekto "Samariečio krepšys" Samaritan's purse. Bažnyčios susirinkimuose lankydavosi iki 25-30 žmonių. JAV Dievo asamblėjos paramos pagalba pradėtos Biblijos studijos Nemenčinėje. Joms vadovavo Viačeslavas Požidajevas. Į šias Biblijos studijas dagiausia rinkdavosi į alkoholį ir narkotikus įjunkę jaunuoliai. Nuo 2001 m. rudens Nemenčinėje darbavosi bažnyčios misionieriai Daiva ir Modestas Lukauskai.

2001 m., užsidarius kavinei, bendruomenė grįžo į Vilniaus ETK bažnyčios patalpas, kur iki šiol tebesirenka. Pakeitus patalpas sumažėjo nuolatinių lankytojų iki 10-20 vilniečių ir 3-7 tikinčiųjų iki Nemenčinės. LETKS įsteigus Labdaros ir paramos fondą Teen Challenge, bažnyčios nariai aktyviai dalyvavo narkotikų ir alkoholio pavergtų žmonių reabilitacijoje.

Parengta pagal knygą "Lietuvos Sekmininkų bažnyčia" (2002, leidykla "Apyaušris")