Svetainėje youtube.com galėsite pasiklausyti mūsų bažnyčioje sakomų pamokslų.
~~~
Pastorius Rimantas Kupstys, 2015 m. lapkričio 7 d.
LAIKAS SKELBTI EVANGELIJĄ 
(žodis LETK sąjungos maldos konferencijoje 2015 11 07)

DABAR YRA IŠGANYMO DIENA , DABAR YRA LAIKAS-
 „Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi.“
Mokytojo 3:1 LBD
„Jis sako: Aš išklausiau tavęs priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganymo dieną. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena!“
2 Korintiečiams 6:2 LBD
„Ir štai Dievas nebepaiso anų neišmanymo laikų, bet dabar nurodo žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti.“
Apaštalų darbų 17:30 LBD

Svarbu viską daryti savo laiku. Darbai dirbami dienos metu, kai ateina naktis dirbti negali, nebent tamsius darbus. Evangelijos skelbimui yra savo metas taip pat. Kiekvienas reiškinys įvykis turi savo vietą istorijoje, laike kur yra pradžia ir pabaiga.


I. KOKS  YRA TAS MALONĖS LAIKAS
Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia. Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia,jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių“.“
Apaštalų darbų 1:6-8 LBD

„Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje, žemėje, parodysiu ženklų: kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybe, o mėnulis – krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai Viešpaties dienai,ir kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.
Apaštalų darbų 2:19-21 LBD

O angelas, kurį mačiau stovint ant jūros ir ant sausumos, pakėlė dešinę ranką į dangų ir prisiekė Gyvuoju per amžių amžius, kuris sutvėrė dangų ir visa, kas jame, žemę ir visa, kas joje, bei jūrą ir visa, kas joje: „Laiko daugiau nebebus! Mat kai pasigirs septintojo angelo trimitavimas, bus atbaigtas Dievo slėpinys, kaip jis yra paskelbęs Gerąją naujieną savo tarnams pranašams“.“
Apreiškimo Jonui 10:5-7 LBD

A.        Nuo Sekminių dienos iki Kristus vėl ateis .
B.        Šventosios Dvasios atsiuntimo įsiliejimo tikslas - įgalinti mus skelbti Evangeliją Ne savo poreikiams patenkinti bet skelbti Evangeliją.
C.         Kiekvienas krikščionys  yra pašauktas būti Kristaus liudytoju, Kristaus evangelijos skelbėju.
D.        Evangelija buvo skelbiama nuo Kristaus laikų visada. Buvo skirtingi laikai, sąlygos , bet ji buvo skelbiama. Aplinkybės neturi poveikio evangelijos skelbimo aktualumui. Nes tai gyvenimo ar mirties klausimas.  Jos gali tik pareikalauti liudytojų sumokėti atitinkamą kainą ( iki gyvybės atidavimo), tinkamų metodu būdų priklausomai nuo sąlygų. Kuo sunkesnės sąlygos , tuo aktualesnė tampa evangelijos žinia.
E.         Dabar yra laikas  Rytojus nėra mūsų rankose , mes nežinome kada Kristus ateis , Jis neatsakė į mokinių klausimą. Tiksliau jis pasakė kitoje vietoje kad niekas nežino tik Tėvas danguje .....Laikas yra piktas ...jo negali susigrąžinti , negali sulėtinti arba pagreitinti. Jei laiku nepadarei, po laiko tai neturi prasmės. Tai tik Dievo prerogatyva. Mes turime tik dabartinį laiką ...


II. EVANGELIJA PRIKLAUSO VISIEMS
Žydams
Apaštalų darbų 2:38-39 LBD
38 „Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės; tada gausite Šventosios Dvasios dovaną.
39 Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas“.“
Pagonims 
Apaštalų darbų 13:47 LBD
„Taip mums liepė Viešpats: Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių“.“
Apaštalų darbai 17:30-31 "Ir štai Dievas nebepaiso anų neišmanymo laikų, bet dabar nurodo žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių“.

III. PASAULIS YRA PASIRUOŠĘS PRIIMTI EVANGELIJĄ
„Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negalias. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“.“
Mato 9:35-38 LBD
a. Situacija dabartiniame pasaulyje
Gamtoje žmogaus veiklos padariniai - užterštumas, klimato kaita.  Audros, potvyniai, sausros, žemės drebėjimai. Visa tai įgauna vis didesnį mąstą.
Žmonijos sveikatos problemos, badas, ligos.
Socialiniai veiksniai - karai, revoliucijos, masinis tautų judėjimas migracija.
Moralinių pamatų visuomenėje griovimas, nacionalizmas rasizmas tautinė religinė socialinė rasinė atskirtis.
Įvairaus plauko religinių judėjimų tvanas , sumaištis ir tuo pačiu dvasinis badas. Pagonybės, rytų religijų , sintetinių religijų versijos, kaip virusų plitimas, klaidingų mokymų pačioje krikščionybėje  miškas. Tam dar pasitarnauja globalinė pasaulio kompiuterizacija,  internetinio  tinklo plėtra. Kiekvienas kas netingi ir turi truputį lėšų ir sugebėjimų  gali save platinti dauginti per visą pasaulį. Pasaulis ruošiamas Antikristui ateiti, kai bus sukurta viena universali religija,
Pasaulio žmonijos ligos problemos dar labiau paaštrėjo nuo Kristaus laikų iki dabar. Kaip šiuolaikiniam žmogui susigaudyti ir suprasti kuriuo keliu jam pasukti?
b. Kaip niekada anksčiau gausus Šventosios Dvasios išliejimas visame pasaulyje.
c. Viešpats siunčia visa kas reikalinga mums, kai tik mes prisimenam mūsų pagrindinį tikslą - skelbti evangeliją pasauliui.

IV. EVANGELIJOS SKELBIMAS YRA BŪTINA SĄLYGA IŠGANYMUI
„Kaipgi jie šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?! O kas gi skelbs nesiųstas? Juk parašyta: Kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną! Bet ne visi pakluso Evangelijai. Antai Izaijas sako: Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu? Taigi tikėjimas – iš klausymo, klausymas – kai skelbiamas Kristaus žodis. Bet aš klausiu: argi jie negirdėjo?! Kaipgi ne! Po visą žemę pasklido jų garsas, iki pasaulio pakraščių – jų žodžiai.“
Romiečiams 10:14-18 LBD

Skelbti visomis priemonėmis

„Juk nedrįsčiau ko nors pasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonys paklustų, žodžiu ir darbu, ženklų bei stebuklų galia ir Dievo Dvasios galybe. Tik taip aš galėjau paskleisti Kristaus Evangeliją nuo Jeruzalės apylinkių iki Ilyrijos. Be to, maniau esant garbingiau skelbti Evangeliją ne ten, kur Kristaus vardas jau pagarsintas, ir nestatyti ant svetimų pamatų, bet, kaip parašyta: Pamatys tie, kuriems nebuvo apie jį skelbta, supras tie, kurie nebuvo girdėję.“
Romiečiams 15:18-21 LBD

„Ramybės Dievas, amžinosios Sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių Ganytoją – mūsų Viešpatį Jėzų, tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.“
Hebrajams 13:20-21 LBD


V. KAS MUMS TRUKDO SKELBTI EVANGELIJĄ
KLAIDINGI MOKYMAI ATITRAUKIA MUS NUO EVANGELIJOS SKELBIMO
„Pirmiausia turite žinoti, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, kupini pajuokos. Jie gyvens savo geiduliais ir kalbės: „Kur jo pažadėtas atėjimas? Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios“.

Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O Viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, stichijos nuo karščio suirs, ir žemė su savo veikalais sudegs. Jeigu visa turi taip suirti, tai kaipgi jums reikėtų pasižymėti šventu gyvenimu ir maldingumu, kaip laukti Dievo dienos, kaip skubinti jos atėjimą, kai dangūs suirs liepsnose ir stichijos sutirps iš karščio!

Tad jūs, mielieji, iš anksto tai žinodami sergėkitės, kad nedorėlių paklydimo traukiami neiškryptumėte iš savo stiprybės.
Todėl aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir iki amžinybės dienos! Amen.“
2 Petro 3:3-4, 9-12, 17-18 LBD
„Aš raginu jus, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų! Tokie žmonės tarnauja ne mūsų Viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis.“
Romiečiams 16:17-18 LBD

Iškraipyto mokymo pavojus , jis atitraukia  mus nuo mūsų pagrindinės  užduoties vykdymo, evangelijos skelbimo

Nesutarimai brolių tarpe  trukdo mums skelbti evangeliją jie nukreipia mūsų jėgas į netikrų arba antraeilių  problemų sprendimą vietoje jų panaudojimo pagrindiniam darbui
Nesugebėjimas išgirsti Viešpaties balsą ir jam paklusti ...

KVIETIMAS

ATPAŽINK LAIKĄ KURIAME GYVENI

Jis sako: Aš išklausiau tavęs priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganymo dieną. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena!“
2 Korintiečiams 6:2 LBD

Dabar yra laikas skelbti Evangeliją ~~~ 
Pastorius Rimantas Kupstys, 2009 m. kovo 15 d.
Laikas atsinaujinti
Simboliška – susirinkome pavasario pradžioje, kai visa gamta Dievo kūrinija prabunda iš žiemos miego. Saulė kyla ankščiau ir leidžiasi vėliau, todėl jos darbo rezultatai jau matosi- žiema traukiasi, pavasaris ateina. Kartu ir žmogus jaučia tai. O dvasinis žmogus turi sugebėti pamatyti šiuose ženkluose Dievo skelbiamą žinią. Laikas pabusti, laikas atsinaujinimui.
1. IŠGANYMAS – NAUJAS GYVENIMAS KRISTUJE
Jėzuje Kristuje, per Jo auką, Jo mirtį ir prisikėlimą, ir kartu su Juo mes numirėm senam gyvenimui ir buvome prikelti Naujam Gyvenimui. Rom. 6 sk. Tai įvyko vieną kartą mūsų gyvenime, bet Viešpats per apaštalą mus raginą kasdien daryti pažangą tame.
2. IŠGANYMAS YRA PROCESAS
Filipiečiams 2:12-13 kalba Taigi, mano mylimieji, kaip visuomet klausydavote manęs, kai būdavau tarp jūsų, o dar labiau dabar, man su jumis nesant, taip darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti!
Dievo Žodis mus ragina pastoviam atsinaujinimui, išgelbėjimas nėra tik vienkartinis aktas, jis yra procesas.
3. ATSINAUJINIMAS TURI VEIKTI VISĄ ŽMOGŲ
1Tesalonikiečiams 5:23 Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui.
Kaip ir gimimas iš aukšto reiškia visišką pasikeitimą – tiksliau naują žmogų naują prigimtį, taip ir išganymo procesas veikia visą žmogų. Todėl po mūsų įtikėjimo mes privalome stebėti save ir kūne ir sieloje ir dvasioje. Dažnai pagauti nauju išganymo džiaugsmo jausmų, ir ieškodami vėl ir vėl tų išgyvenimų – nepastebim, kad mumyse dar yra daug nuo seno gyvenimo budo, mūsų žodynas, manieros, įpročiai, santykiai su mūsų senais draugais, skolos, sąskaitos ir t.t. Yra dar daug gyvenimo sričių kur mums teks pasikeisti, ir šauktis Dievo pagalbos, ir kovoti.
Viešpats nori kad mes atsinaujintume. Kiekvienas praeiname skirtingus gyvenimo ir tarnavimo etapus, bet kaip gera žinoti kad visi esam Jo vaikai, rupime Jam labai, ir būdami bet kokioje situacijoje galime šauktis Jo ir Jis tikrai išgirs ir išgelbės
Kai atitolom nuo Dievo, mes skaičiuojame dienas (kaip kalinys kameroje, laukdamas išlaisvinimo dienos) - Jeremijo užtarimo maldos ašaros už Izraelį, jam būnant tremtyje, Raudų 5:21-22 Susigrąžink mus, VIEŠPATIE,/ kad galėtume sugrįžti! / Atnaujink mūsų dienas kaip anksčiau! Nebent tu būtumei mus visiškai atmetęs, / ant mūsų įpykęs be saiko?!
Kai mes nusidedame, jau būdami Dievo vaikais. Skubėkime pas mūsų dangaus Tėvą. Jis pabars bet Jis ir pagailės, atleis ir pataisys. Kai nusidedame – įskaudiname Šventąją Dvasią. Dvasinis žmogus tai jaučia. Dvasia nutyla, nekalba, mes įeinam į dvasinę sausrą. Tai veikia visą žmogų. Dovydas yra vienas iš Dievo vaikų, kuris turėjo labai jautrią sielą. Kai jis nusidėjo ir buvo pakaltintas Dievo per pranašą, jis nieko nelaukdamas šaukiasi Dievo:
Dvasia- Dovydo atgailos malda Ps. 51:8-12
Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, / todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių. Apvalyk mane yzopu, ir būsiu švarus, / nuplauk mane, ir būsiu baltesnis už sniegą. Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinią, / ir kaulai, kuriuos išvarginai, tepradžiunga. / Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių / ir panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį, Dieve,/ ir atnaujink manyje ištikimą dvasią. / Nevaryk manęs nuo savo Artumo, / nenuimk( rus neatimk) nuo manęs savo dvasios šventos. / 14 Leisk man vėl džiaugtis tavo išganymu, / tepalaiko mane nori dvasia. ( KJ- laisva dvasia, Rusų- Duhom vladyhestvennym utverdi menia)
Protu – Kai mūsų kūniška prigimtis pradeda bujoti Rom 12:1-2
Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymąkad galėtumėte suvokti Dievo valią - kas gera, tinkama ir tobula.
Kūnu- jis veikiamas nuodėmės labai lengvai Rom 6:11-14
Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje. Taigi tegu nebeviešpatauja jūsų mirtingame kūne nuodėmė, kad vėl nepasiduotumėte jo geismams. Ir neduokite nuodėmei savo kūno narių kaip nedorybės ginklu, bet paveskite Dievui save kaip iš mirusiųjų atgijusius, ir savo narius - kaip teisumo ginklus. Jumyse nebeviešpataus nuodėmė; jūs ne įstatymo, bet malonės galioje.
Jėga - Kai pavargstame ir prarandame jėgas gyventi ir tarnauti Iz. 40:28-31
Nagi, ar nežinai, ar nesi girdėjęs? / VIEŠPATS - amžinasis Dievas, / visų žemės šalių kūrėjas. / Jis nepailsta, nepavargsta; / jo išmintis neištiriama. / Nuvargusiam jis duoda jėgų,/ bejėgiui atšviežina gyvastį. / Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta, / vaikinai klupte klumpa, / bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIUatgaus jėgas, / pakils tarsi erelių sparnais, / ir nepavargs bėgdami, nepails eidami.
4. MŪSŲ DVASINIS STOVIS VEIKIA ŠALIA ESANČIUS – mes negyvename sau, todėl neturime teisės gyventi bet kaip, pagal nuotaiką arba pasroviui. Esame gyvojo Kristaus kūno nariai( natūralu kad turime būti gyvi ir sveiki nariai, kitaip atnešime ligą į visą kūną) . Pašaukti būti palaiminimu kitiems.
Laiškas Filemonui 1:4-7 Aš visuomet dėkoju savo Dievui, prisimindamas tave savo maldose, nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę Viešpačiui Jėzui ir visiems šventiesiems. Meldžiu, kad tavoji tikėjimo bendrystė ( rus obscenie very tvojei) būtų veiksminga ir išaugtų į pažinimą visokio gėrio mumyse, nukreipto į Kristų. Aš turėjau daug džiaugsmo ir paguodos iš tavo meilės, nes tu, brolau, atgaivinai šventųjų širdis..
Filipiečiams 1:24-26 O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Taip įsitikinęs, aš žinau, jog liksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui, kad jūs dar labiau galėtumėte pasigirti manimi Kristuje Jėzuje( rus kad mano atėjimas paragintų jus dėkoti (KJ -patirti didesnę džiaugsmo pilnatvę )Kristui Jėzui ), kai vėl atvyksiu pas jus.
5. MŪSŲ DVASINIS STOVIS VEIKIA MŪSŲ VISĄ ŽMOGŲ
3 Jono 1:2 Mielasis, linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielaiNuo sielos stovio priklauso viso žmogaus būklė.
6. MŪSŲ ATSINAUJINIMAS YRA DIEVO VALIA IR JO PATIES TROŠKIMAS
Tame Jis pats labiausiai yra suinteresuotas, bet be mūsų pačių tikėjimo, maldos ir pasiruošimo kovai ir kovos tai neįmanoma. Nuostabus dalykas - Viešpats viską daro iki gali ir labai gerai
1Tes. 5:23-24 Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. Tasai, kuris jus šaukia, yra ištikimas; jis ir įvykdys!
MALDA – padėka Viešpačiui už naują gyvenimą ir atsinaujinimo ir augimo mumyse įdėtą troškimą. Kas yra prislėgtas nuodėmės, atitolęs nuo Viešpaties, prarado jėgas gyvenimui bei tarnavimui, nuleido sparnus- ateikim pas Viešpatį, mūsų Tėvą, susirūpinkim savo dvasiniu stoviu labiau už viską ir Viešpats ateis, ir Jėzus kraujas nuplaus tavo nuodėmes ir Jis sugražins tave pas save, Jis suteiks jėgų gyventi ir tarnauti Jam, atnaujins savo sandorą su tavim ir tu busi palaimintas ir tapsi palaiminimu kitiems.

Pamokslų įrašai MP3 formate atsisiuntimui